ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံမွ ကမာၻေက်ာ္ ဆံပင္ညွပ္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ ျမန္မာျပည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေက်ာင္းခဲြဖြင့္လွစ္ျခင္း

ဆံပင္ညွပ္ပညာသည္ အၿမဲတမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ဖို႔ အလြန္ပင္ လြန္အပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ မိမိ၏ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ျခင္း၊ ဆရာႀကီးမ်ားသည္ ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အစရွိေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေက်ာင္းခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေက်ာင္းခဲြတစ္ခုကို ထူးျခားစြာ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေပါင္းေဆးအတြက္ သံုးလုိက္တုိင္း ထူးျခားမႈမရွိဘူးလို႔ ထင္ထားၾက သူမ်ား ၾကာရွည္ ျပန္လည္ သိသာေလာက္ ေအာင္ ေကာင္းမြန္ျခင္းတုိ႔ကို သင္၏ ေရြးျခယ္မႈ အေပၚမွာပဲ မွန္ကန္စြာ အေျဖေပး သြားပါလိမ့္မယ္။ မီးလံုးစက္ (သို႔) O3 စက္ (သို႔) အေျခာက္ခံစက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 
 

ထုိင္၀မ္ႏိုင္ငံ၏ သင္တန္းဆင္း ဒီပလိုမာ ေပးအပ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား/သူမ်ားအတြက္ အထူးပင္ တန္ဖုိးႀကီးလွၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကို ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႔ အတတ္သင္ယူႏုိင္ပါမည္။

 
 
ခ်န္လံုးအလွကုန္

၇၇လမ္း (၀င္းအတြင္း)၊ ၂၉-၃၀ၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အမွတ္ ၅၅၊ ေမာ္တင္(၇)လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုန္း : ၀၉-၅၃၄၀၇၄၆၊
၀၉-၂၀၃၄၉၄၆၊ ၀၉-၉၁၀၀၇၀၈၆၊ ၀၉-၆၅၆၀၂၄၈၊
www.chanlone.com
xanga tracker     Copy right 2009 Chan Lone. All rights reserved.
Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.